Sąlygos ir Taisyklės

Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.baldaigieva.lt taisyklės ir sąlygos:

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau - Taisyklės) Pirkėjui jas patvirtinus (perskaičius Taisykles ir pažymėjus langelį varnele ,,perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika“) yra Pirkėją ir Pardavėją -S. Trapikienės firma „Gieva” (toliau - Šalys) įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis Šalių teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu „baldaigieva.lt” internetinėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar/ir papildyti Taisykles, laikydamasis teisės aktų numatytų reikalavimų. Apie visus vėlesnius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjui bus pranešta prisijungus „baldaigievalt“ internetiniame puslapyje ir pirmą kartą perkant prekes po naujų Taisyklių įsigaliojimo, bus prašoma iš naujo patvirtinti sutikimą su pakeistomis Taisyklėmis.

1.3. Elektroninėje parduotuvėje „baldaigieva.lt“ turi teisę pirkti tik:

1.3.1. Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, t.y. asmenys, kurių veiksnumo neapribojo teismas;

1.3.2. juridiniai asmenys;

1.3.3. Visų aukščiau išvardytų asmenų įgaliotasis atstovas.

1.4. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje „baldaigieva.lt“.


2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkdamas prekes tinkamam užsakymo įvykdymui Pirkėjas įpareigojamas pateikti teisingus duomenis: vardą, pavardę, el. Pašto adresą, telefono numerį, adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingos informacijos pateikimą.

2.2. Visai informacijai, susijusiai su asmens duomenimis, įvestai registracijos metu „baldaigieva.lt“ interneto svetainėje, yra taikoma Pardavėjo Asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus kai tai bus įpareigota padaryti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais kontaktais (elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu) būtų siunčiama informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas

3.1 Prekių užsakymas internetu ir nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užbaigti užsakymą“, pažymėjus/patvirtinus varnele teiginį ,,perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika“ ir jo nurodytu telefonu, arba elektroniniu paštu gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas. Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas yra laikoma kaip šių Taisyklių patvirtinimas ir sutikimas panaudoti Pirkėjo asmens duomenis, skirtus užsakymui realizuoti.

3.2. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai perkama ne internetu, o telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nuotoliniu būdu, laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas ir kai Pirkėjas apmoka elektroniniu paštu gautą sąskaitą. Apmokėjimo įvykdymas laikomas kaip Pirkėjo sutikimas su parduotuvės Taisyklėmis.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas perka prekes elektroninėje parduotuvėje „baldaigieva.lt“ vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su „baldaigieva.lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui raštu (el. paštu nurodant norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 d. nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nustatoma vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“

4.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo / pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta  arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, prekė nebuvo naudojama, prekė yra pilnos komplektacijos, nebuvo surinkta ar bandyta surinkti ir liko originalioje tvarkingoje pakuotėje.

4.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.Jei užsakyti gaminiai yra pagaminti atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir sąlygas, prekių grąžinti negalima.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Registruotas Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo registracijos duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda savo registracijos duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, naudodamasis ryšio priemonėmis, nurodytomis skiltyje „Kontaktai“.

5.3. Jei pasikeičia užsakymo formoje Pirkėjo nurodyti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti Pardavėją.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve „baldaigieva.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų elektroninėje parduotuvėje aiškiai apibrėžtų sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę nustatyti mažiausią pirkinių krepšelio dydį, t.y., mažiausią sumą, kuria vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis rodomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti naudojimąsi elektronine parduotuve, arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją .

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai nepranešęs Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą iš anksto nepranešęs Pirkėjui, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 val po užsakymo pateikimo.

6.5. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu (ar el. paštu). Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.6. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybes Pirkėjui naudotis „baldaigieva.lt“ elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą, t.y. Pirkėjo pateiktų asmens duomenų tvarkymas vyksta tik pagal Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Jei Pardavėjas negali pristatyti užsakytos prekės Pirkėjui dėl svarbių aplinkybių, jis įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar savo savybėmis kuo panašesnę prekę. Jei Pirkėjas atsisako priimti analogišką ar panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus 4.2. Punkte numatyta teise ir atitinkant 4.4 punkte numatytoms sąlygoms, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžintos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, mokėjimo tvarka ir terminai


8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti prekių kainas. Prekės kainoje neįskaičiuotas prekių pristatymo mokestis.

8.2. Pirkėjas turi sumokėti už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8.2.3. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.

8.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

8.4. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

8.5. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjui teikiama prekių pristatymo paslauga.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) Lietuvos Respublikos teritorijoje kaina yra nurodoma formuojant užsakymą.

9.2.5. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje , išskyrus Kuršių Neriją.

9.2.6. Prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9.2.7. Prekės pristatomos tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas.

9.2.8. Prekės nėra užnešamos.

9.2.9. Prekės gali būti užnešamos esant galimybei už papildomą mokestį.

9.2.10. Beveik visos prekės pristatomos nesurinktos, dėžėse, yra pridedama surinkimo instrukcija, furnitūra.

9.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (mechaniškai. suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas turi atsisakyti priimti siuntą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.6. Jei Pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėti pinigai, Pirkėjui jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą per 15 d.d.

10. Prekių kokybės garantija

10.1. Kiekvienos „baldaigieva.lt“ elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės nurodomos kiekvienos prekės aprašyme,

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės gali neatitikti savo spalva, forma ar kitais parametrais tikrojo prekių dydžio, formos ir / ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Visoms prekės suteikiama 24 mėnesių garantija, jei prie prekės aprašymo nenurodyta kitaip.
10.3.1. Pardavėjui pakeitus prekę ar jo komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, prekei ar naujai komplektuojamajai detalei tęsiama pagrindinės prekės garantija.

10.4. Tuo atveju, jei pardavėjas negarantuoja tam tikrų daiktų kokybės, taikoma atitinkamų teisės aktų garantija.

10.5. Pardavėjas teikia prekių garantinio aptarnavimo paslaugas tarpininkaujant tarp Pirkėjo ir gamintojo (ar gamintojo atstovo).

10.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti garantinį aptarnavimą per 15-45 darbo dienas.

10.7.Garantija taikoma gaminio kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Baldų kokybės trūkumais nelaikoma ir garantijos sąlygos netaikomos:

10.7.1. Kai baldai atitinka Pardavėjo pateiktą kokybės standartą;

10.7.2. Esant natūraliam baldo nusidėvėjimas ar jo savybių pakitimas, dėl galimų ant tekstilės, audinių susidariusių raukšlių ir pan.;

10.7.3. Baldų audiniams, natūraliai odai ir bendrai baldo išvaizdai;

10.7.4. Natūralaus medžio tekstūros, tekstilės, audinio ar odos atspalvio nevienodumams;

10.7.5. Baldai buvo sugadintas dėl Pirkėjo kaltės: naudojant ne pagal paskirtį, tyčinio sugadinimo, ne Pardavėjo montavimo ar remonto metu, gaisro, medžiagų, skysčio, gyvūnų ir dėl kitų išorinio poveikio atsiradusių pažeidimų;

10.7.6. +/- iki 5 cm baldų matmenų neatitikimams, lyginant su internetinės svetainės www.gurubaldai.lt pateikiamais duomenimis;

10.7.7. Tarp Pirkėjui pateiktų tekstilės, audinių, medienos pavyzdžių (sandėlyje, internetinės svetainės ir kt.) ir prekės yra galimi atspalvių, tekstūros skirtumai;

10.7.8. Naujiems baldams skleidžiant kvapą, kuris vėdinant patalpas išnyksta;

10.7.9. Kai kurios baldų dalys (ištraukiamasis čiužinys, atraminės ar vidinės baldų dalys) aptraukiami pagalbiniu audiniu, kurio spalva gali skirti nuo pagrindinės baldo audinio spalvos;

10.7.10. Baldų tekstilės ar natūralios odos laisvumas ant minkšto baldo galimas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi;

10.7.11. Kai Pirkėjas baldus užsisako skirtingu metu, prekės gali būti gaminamos skirtingu metu, todėl gali skirtis tekstilės, audinio, medienos ir kt. atspalviai;

10.7.12. Kai Pirkėjas nesilaikė baldų ir priežiūros instrukcijos;

10.7.13. Baldams, kurių trūkumai, defektai su Pirkėju buvo aptarti iš anksto.
10.8. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinama nekokybiška prekė transportavimo metu būtų tinkamai supakuota ir taip neatsirastų papildomų trūkumų.

10. 9. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pristatymo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK 6.362 str.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu gieva.st@gmail.com

11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, originalios pakuotės (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, prekės apžiūrėjimui galite perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ar reikalavimų grąžinamai prekei.

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats , prieš tai susitarus su pardavėju. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas gali užsakyti prekės paėmimo paslaugą, tokios paslaugos kaina – pagal susitarimą. Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pardavėjui dienos.

11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.9.Negalima grąžinti baldų, kurie pirkti lizingo būdu (išsimokėtinai), tačiau prekių galite atsisakyti pristatymo metu - laikoma, kad pasirašius lizingo sutartį prekių perdavimo-priėmimo metu, prekės buvo patikrintos ir tinkamos. 

11.10. Pardavėjui pateikus specialų pasiūlymą (kai nurodyta prekių kaina galioja tik perkant abi prekes kartu), Pirkėjas gali grąžinti tik abi prekes. Pirkėjui norint grąžinti tik vieną iš specialaus pasiūlymo prekių, specialaus pasiūlymo kaina netenka prasmės – prekei, kurią Pirkėjas pasilieka, pritaikoma įprastinė, tą dieną el. parduotuvėje www.baldaigieva.lt galiojanti prekės kaina, o už grąžinamą prekę Pirkėjui grąžinamas sumokėtos specialaus pasiūlymo sumos ir įsigytos (negrąžinamos) prekės kainos skirtumas.

12. Atsakomybė